O podjetju / About us

Cilji

Objectives

Podjetje Sofimax, d.o.o. je bilo ustanovljeno kot podjetje za trgovino, posredništvo, svetovanje in proizvodnjo. Osrednji cilji podjetja so:

 • - promoviranje inženirskega znanja na področju orodjarstva pri poslovnih partnerjih doma in v tujini;
 • - posredništvo pri proizvodnji in prodaji strojev in strojnih delov nadstandardne kvalitete;
 • - konkurenčne nabavne cene, ki so rezultat optimizacije stroškov poslovanja;
 • - hitra in dolgoročna tehnična podpora;
 • - zagotavljanje potrošnega materiala za EDM stroje vrhunske kvalitete (žica, filtri, elektrode, grafit, rezervni deli, resin (smola) itd.);
 • - stalno uvajanje novih ali izboljšanih proizvodov;
 • - kratki dobavni roki;
 • - svetovanje na področju organizacije proizvodnje;
 • - konstrukcijsko svetovanje;
 • - svetovanje glede tehnologije izdelave strojnih delov.
Sofimax d.o.o. is a limited company that was founded as a trade, brokerage, consulting and manufacturing company. The main objectives of the company are as follows:

 • - promotion of engineering knowledge in the field of tool making among business partners in Slovenia and abroad;
 • - brokerage services related to the production and sale of machines and machine parts of superior quality;
 • - a competitive purchase price level as a result of optimisation of business cost;
 • - short and long-term technical support;
 • - providing superior EDM supplies and consumables: wire, filters, electrodes, graphite, wear parts, resin etc.;
 • - continued introduction of new or improved products;
 • - short-time delivery;
 • - consultancy in the field of production organisation;
 • - construction consultancy;
 • - consultancy related to machine parts production.

Glavne prednosti

The main advantages

Glavne prednosti podjetja Sofimax, d.o.o. so:

 • - stalna dostopnost;
 • - hitra odzivnost;
 • - bližina strankam;
 • - doslednost glede vrhunske kvalitete proizvodov;
 • - strokovnost in zanesljivost;
 • - fleksibilnost in kreativnost;
 • - sposobnost povezovanja teoretičnega znanja s problemi, ki se pojavljajo v praksi;
 • - 20 let praktičnih izkušenj s strankami in proizvodnjo.
The main advantages of Sofimax, d.o.o. are as follows:

 • - permanent accessibility;
 • - fast response;
 • - proximity to customers;
 • - consistency in terms of the highest quality of products;
 • - professionalism and reliability;
 • - flexibility and creativity;
 • - ability to connect theoretical knowledge with the problems that arise in practice;
 • - 20 years of practical experience with clients and production.

Direktor podjetja

Managing director

Direktor podjetja Sofimax, d.o.o. je Matevž Hojnik, roj. 1976, ki je po zaključeni Srednji strojno-tehnični šoli Ptuj pričel s študijem na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer si je pridobil strokovni naziv diplomirani inženir strojništva, nato pa se je na isti fakulteti vpisal še na specialistični študij proizvodnega strojništva. Opravil je izpit o usposobljenosti za člana nadzornih svetov ali upravnih odborov družb. Od leta 1996 si je nabiral delovne in strokovne izkušnje v različnih podjetjih na strokovnem področju strojništva, v Sloveniji in v Švici. Zadnjih enajst let je delal kot vodja operativne priprave proizvodnje, kontrole, bil je odgovoren za stike s tujimi partnerji; razvil je sistem za računalniško vodenje in sledenje proizvodov v proizvodnem procesu ter bil vodja nabave, kakovosti in proizvodnje. Poleg slovenščine pri delu uporablja tudi nemški, angleški in srbski/hrvaški jezik.
Director of Sofimax, d.o.o. is Matevž Hojnik, b. 1976, who after the completion of the secondary mechanical-technical high school in Ptuj began studying at the Faculty of Mechanical Engineering, University of Maribor, where he earned the professional title of graduate mechanical engineer and has at the same faculty enrolled in graduate studies in mechanical engineering production. He passed the exam on qualification for members of supervisory boards or boards of companies. Since 1996, he gathered work and professional experience in various companies in the professional field of mechanical engineering, in Slovenia and Switzerland. In the last eleven years he worked as head of the operations manufacture, inspection, he was responsible for contacts with foreign partners; he has developed a computerised system for managing and tracking products in the production process, and was head of purchasing, quality and production. In addition to the Slovene language he is also using German, English and Serbian / Croatian.